Oinvoice


Công Văn Số: 14192/btc-Tct Của Bộ Tài Chính (Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 119/2018/nđ-Cp Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử.

Công Văn Số: 14192/btc-Tct Của Bộ Tài Chính (Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 119/2018/nđ-Cp Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử.

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14192/BTC-TCT V/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hà Nội, ngày 15...