Oinvoice

Văn Bản Thuế

Công Văn Số: 14192/btc-Tct Của Bộ Tài Chính (Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 119/2018/nđ-Cp Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử.

Công Văn Số: 14192/btc-Tct Của Bộ Tài Chính (Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 119/2018/nđ-Cp Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử.

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14192/BTC-TCT V/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hà Nội, ngày 15...

Chuyển Đổi Hệ Thống Kế Toán Từ Tt 133/2016/tt-Btc Sang Chế Độ Kt Theo Tt 132/2018/tt-Btc

Chuyển Đổi Hệ Thống Kế Toán Từ Tt 133/2016/tt-Btc Sang Chế Độ Kt Theo Tt 132/2018/tt-Btc

Khái niệm doanh nghiệp siêu nhỏ Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp được thành lập, tổ...