Oinvoice
Chuyển Đổi Hệ Thống Kế Toán Từ Tt 133/2016/tt-Btc Sang Chế Độ Kt Theo Tt 132/2018/tt-Btc

Chuyển Đổi Hệ Thống Kế Toán Từ Tt 133/2016/tt-Btc Sang Chế Độ Kt Theo Tt 132/2018/tt-Btc

Khái niệm doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định cụ thể như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

  • nhóm hệ thống tài khoản đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo chế độ kế toán dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, nếu DN sử dụng cách nộp thuế TNDN trên doanh thu tính thuế thì áp dụng hệ thống tài khoản kế toán bao gồm 7 nhóm tài khoản.

Hề thống có 7 nhóm tài tài khoản bao gồm:

1 TK 111 – Tiền.

2 TK 131 – Các khoản nợ phải thu.

3 TK 152 – Hàng tồn kho.

4 TK 211 – Tài sản cố định.

5 TK 331 – Các khoản nợ phải trả.

6 TK 411 – Vốn chủ sở hữu.

7 TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cụ thể hệ thống tài khoản bao gồm cả tài khoản chi tiết như sau:

Hướng dẫn cách chuyển số dư sổ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng hệ thống tài khoản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thông tư 133/2016/TT-BTC) muốn chuyển sang hạch toán theo hệ thống tài khoản trên thì phải Chuyển số dư sổ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Cách chuyển số dư sổ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

(Khi chuyển đổi hệ thống kế toán từ Thông tư 133/2016/TT-BTC sang hệ thống TK theo Thông tư 132/2018/TT-BTC kế toán thực hiện chuyển số dư của các TK giữa 2 thông tư như sau.)

Tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chuyển sang theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Số hiệu TK

Tên tài khoản

Số hiệu TK

Tên tài khoản

112

Tiền gửi ngân hàng

111

Tiền.

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

1313

Thuế GTGT được khấu trừ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Phải thu nội bộ

1318

Các khoản nợ phải thu khác

138

Phải thu khác

141

Tạm ứng

152

Nguyên vật liệu

1521

Nguyên vật liệu, dụng cụ

153

Công cụ, dụng cụ

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

1524

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

155

Thành phẩm

1526

Thành phẩm, hàng hóa (trong đó có chi tiết theo yêu cầu quản lý)

156

Hàng hóa

157

Hàng gửi đi bán

211 (Số dư Nợ 211 – Tài sản cố định sau khi trừ số dư Có 214 – Hao mòn tài sản cố định)

211 (Dư nợ)

Tài sản cố định

334

Phải trả người lao động

3311

Phải trả người lao động

3382

Kinh phí công đoàn

3312

Các khoản trích theo lương

3383

Bảo hiểm xã hội

3384

Bảo hiểm y tế

3385

Bảo hiểm thất nghiệp

331

Phải trả người bán

3318

Các khoản nợ phải trả khác

335

Chi phí phải trả

336

Phải trả nội bộ

3381

Phải trả, phải nộp khác

3386

Nhận ký quỹ, ký cược

3387

Doanh thu chưa thực hiện

3388

Phải trả, phải nộp khác

3411

Các khoản đi vay

3412

Nợ thuê tài chính

33311

Thuế GTGT đầu ra

33131

Thuế GTGT phải nộp

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

33138

Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp nhà nước

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

33381

Thuế bảo vệ môi trường

33382

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

4118

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ MIỀN BẮC

Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@thuemienbac.vn
Điện thoại:      0225.3.686.954
Website:      http://thuemienbac.vn