Oinvoice
Chế Độ Kế Toán Đơn Giản Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Chế Độ Kế Toán Đơn Giản Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Áp dụng Chế độ kế toán theo hướng đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Khái niệm doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định cụ thể như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2020, Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp, việc ban hành chế độ kế toán đơn giản hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Hiện nay, ở Việt Nam doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng rất lớn, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm và tổng doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn ở quy mô rất nhỏ. Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã quy định áp dụng cho cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, với các biểu mẫu báo cáo đơn giản hơn. Tuy nhiên đối với một số doanh nghiệp vẫn có những khó khăn nhất định trong việc triển khai áp dụng Thông tư này.

Từ thực tế này, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 23 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018, Bộ Tài chính đã ban hành chế độ kế toán theo hướng rất đơn giản, áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, có ít giao dịch khi áp dụng Thông tư này có thể nắm bắt được một số thông tin tài chính chủ yếu và quan trọng hơn là vẫn theo dõi đầy đủ thông tin để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Việc ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC đóng góp một phần nhất định cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Thông tư 132/2018 được Bộ Tài chính chính xây dựng đơn giản:

Hề thống có 7 nhóm tài tài khoản bao gồm:

1 TK 111 – Tiền.

2 TK 131 – Các khoản nợ phải thu.

3 TK 152 – Hàng tồn kho.

4 TK 211 – Tài sản cố định.

5 TK 331 – Các khoản nợ phải trả.

6 TK 411 – Vốn chủ sở hữu.

7 TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Thông tư 132/2018 được xây dựng theo hướng rất đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo cho các doanh nghiệp siêu nhỏ phản ánh và xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước, thể hiện qua các nội dung tại phần quy định chung và hướng dẫn cụ thể cho 2 đối tượng áp dụng:

Một là, các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí được quy định tại Chương II của Thông tư, bao gồm các nội dung về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Riêng phần tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ còn có 7 tài khoản kế toán so với 49 tài khoản kế toán quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và so với 76 tài khoản kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hai là, quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu được quy định tại Chương III của Thông tư, trong đó về phương pháp kế toán không quy định tài khoản kế toán mà chỉ hướng dẫn đơn vị ghi đơn trên sổ kế toán; Không quy định báo cáo tài chính mà chỉ quy định đơn vị lập báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra, nội dung quy định tại Chương III đã tập trung vào hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hướng mở, bao gồm các sổ kế toán bắt buộc và sổ kế toán hướng dẫn.

Như vậy, để đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, đặc biệt là việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ với NSNN thì có thể đánh giá, chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ ban hành tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC đã được đơn giản tối đa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ MIỀN BẮC

Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@thuemienbac.vn
Điện thoại:      0225.3.686.954
Website:      http://thuemienbac.vn